Ga naar de inhoud
Start » Disclaimer Wayfaring

Disclaimer Wayfaring

Disclaimer voor Wayfaring.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Wayfaring.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Wayfaring (KVK 89696441). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website of de dochterpagina’s (Tokyo.nl, Colombia.nl, Mooji.nl etc.) die Wayfaring hanteert is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht of met vermelding van bron via een dofollow link.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wayfaring is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wayfaring.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wayfaring te mogen claimen of te veronderstellen.

Wayfaring streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Wayfaring aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betalingstermijn

Wayfaring hanteert een betalingstermijn van 7-30 dagen afhankelijk van de facturatie. Hierna worden twee herinneringen verstuurd en telefonisch getracht contact te zoeken met de partij die een betaling verschuldigd is. Lukt het er niet om er samen uit te komen dan zal een incasso opdracht worden gestart via GGN. Wij streven uiteraard naar een gezamenlijke oplossing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Wayfaring.nl op deze pagina.